ابن جهم از  امام رضا (ع) پرسید: حد و مرز تواضع که هر گاه بنده آن را به کار بندد فروتن است، چیست؟ حضرت فرمود: فروتنی درجاتی دارد: یکی از آنها این است که انسان اندازه خود را بشناسد و با طیب خاطر خود را در آن جایگاه قرار دهد، دوست داشته باشد با مردم همان‌گونه رفتار کند که انتظار دارد. با او رفتار کنند، اگر بدی دید آن را با خوبی جواب دهد، خشم خود را فرو خورد و از مردم در گذرد و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. (1) همچنین امام رضا (ع) در پاسخ به این سوال که تعریف فروتنی چیست؟ فرمودند: با مردم آن‌گونه رفتار کنی که دوست داری مانند آن با تو رفتار کنند. (2)
1- الکافی، ج 2، ص 124
 2- عیون اخبار الرضا(ع)، ج 2، ص 50